Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid en geldigheid 

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle trainingen, lessen, producten en workshops. Door deelname aan een training, les of workshop verklaart de deelnemer en opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Bewussst kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. Bewussst zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen. 

Artikel 2 – Totstandkoming van overeenkomsten 

2.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van 

Bewussst en het voldoen aan de daarbij door Bewussst gestelde voorwaarden. 

2.2 Maandabonnementen worden afgesloten voor een periode van minimaal 3 maanden en zijn niet overdraagbaar. Zonder wederopzegging loopt het abonnement automatisch door. 

2.3 Maandabonnementen kan eerder afgebroken in het geval van een blessure met overleg van een doktersverklaring 

2.3 Rittenkaart zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. 

Artikel 3 – Locatie

3.1 Voor lessen op locatie is een schone en rookvrije ruimte van minimaal 1,5 x 2 meter per persoon waar 

ongestoord les kan worden gegeven vereiste. 

Artikel 4 – Lestijden

4.1 De vaste lestijden zijn te vinden op de website. Dit rooster kan door Bewussst desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Bewussst zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten.  

 

Artikel 5 – Annulering 

5.1 Bewussst hanteert een annuleringstermijn van 24 uur voor groepslessen & massages op locatie. Voor 

de vaste lessen is deze termijn 3 uur voor aanvang van de les

5.2 Indien Bewussst door overmacht of ziekte de afgesproken dienst niet kan leveren heeft de klant geen 

recht op compensatie en zal er in overleg gezocht worden naar een passende oplossing. 

Artikel 6 – Betaling 

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bankrekening NL92 KNAB 0257 0274 

91 t.n.v. Bewussst.

6.2 Bij niet tijdige betaling binnen de in 5.1 genoemde betalingstermijn zal het factuurbedrag verhoogd worden met 1% rente per maand, vanaf de datum van verzuim tot aan het moment tot het volledig factuurbedrag is voldaan.

6.3 Bewussst is ten alle tijden bevoegd prijsveranderingen door te voeren. Dit geldt in geval van kortingen als mede in het geval van verhogingen bij het aanbieden van nieuwe diensten en faciliteiten. Deze veranderingen worden zowel mondeling gecommuniceerd als via de website en sociale mediakanalen. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en veiligheid 

7.1 Bewussst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van 

deelnemer

7.2 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Bewussst aanvaardt geen aansprakelijkheid 

voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.

7.3 Bij blessure of medische aandoening adviseer ik om eerst je huisarts te raadplegen voordat je een yogales wilt komen volgen. Bewussst stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade opgelopen tijdens de les.

7.4 Tijdens de les wordt er steeds op gewezen dat geen enkele oefening onplezierig mag zijn of pijn mag doen. Om optimaal te kunnen profiteren van de lessen is het belangrijk dat mijn aanwijzingen worden opgevolgd en dat er aandachtig naar mijn uitleg wordt geluisterd. Dit ter preventie van blessures.

7.5 Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden 

Artikel 8 – Stoelmassage

8.1 Bij een eerste afspraak wordt een korte anamnese (intakegesprek) afgenomen. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan ik besluiten om de massage niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis-)arts.

8.2 De massages hebben géén erotisch karakter en dit is ook niet bespreekbaar.

8.3 Wanneer u zich laat behandelen bij Bewussst, dan is dit geheel op eigen risico.

8.4 Bewussst behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

8.5 Uw persoonlijke en medische gegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij door u hier schriftelijk toestemming voor is gegeven. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen of in het kader van een klacht-of tuchtprocedure. 

Bewussst – Dorpsstraat 86 1747 HG Tuitenhorn – 06-31286552 – info@bewussst.nlwww.bewussst.nl IBAN NL92 KNAB 0257 0274 91 – Btw-nr NL002136949B13 – KvK 70635161